ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 11.15 น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (หลังอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี)โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมดังนี้ 1 พิจารณาเงินสนับสนุนโครงการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรีที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ศูนย์2 พิจารณาขอกรอบวงเงินสนับสนุนการจัดโครงการของศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) จำนวน 15 ศูนย์ 3 พิจารณาเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล จำนวน 12 ราย โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: