ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรณธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าทีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)


Share: