ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคงเป็นประธานการประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 16 ราย โดยจักมีการแจ้งให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาทำสัญญาต่อไป


Share: