ประชุมชี้แจงพื้นที่สำรวจครอบครัวไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2566

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรุบรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงพื้นที่สำรวจครอบครัวไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความเข้มแข็งของครอบครัวแสดงถึงสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: