ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการสร้างต้นแบบผู้นำสตรีที่มีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรม และมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสตรีในการพัฒนาตนเอง ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำอันเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศ ทั้งนี้มีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ( หลังเก่า ) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: