ประชุมหารือแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม).จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมหารือแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม).จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่ผ่านมาทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ โครงสร้าง แผนงานและกิจกรรม รวมถึงการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ หลังตึกที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น 1 โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: