ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (อำเภอชะอำ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: