ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 เพื่อระดมความเห็นการจัดโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด แผนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม และแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ


Share: