ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจเยียมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเข้าพบนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งประชุมติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ในรอบที่ผ่านมา และความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

และในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share: