ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวสนธยา บุณยภูษิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางเบญจมาส แก่นเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เพชรบุรี ร่วมตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามดำเนินผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พร้อมเข้าพบนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ หารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
 
จากนั้น ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทีม พม.หนึ่งเดียว จังหวัดเพชรบุรี เพื่่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะนำ

Share: