ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี

         

 

 

 

ชื่อ :                  –
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 427070
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

ชื่อ : นางวันเพ็ญ มังศรี
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี              

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

E-mail : vicegovernor.phetchaburi1@gmail.com

 

 

 

ชื่อ : นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : vicegovernor.phetchaburi2@gmail.com

 

 

 

ชื่อ : นายสมชัย เลิศประเสริฐพันธ์ 
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

E-mail : vicegovernor.phetchaburi3@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial