ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดเพชรบุรี   

 

 

 

ชื่อ : นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ
ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์มือถือ : 081-8564300 

โทรศัพท์หน่วยงาน :  032-426091

E-mail : mkongratta@gmail.com
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

ชื่อ : นางวนิดา สมานมิตร                                    

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 081-4409168
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-401780
สถานที่ทำงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

 

 

ชื่อ : นางสาวณัฐมน เสริฐคัมภ์ศร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์มือถือ : 081-3780086
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-400762   

 E-mail : sdc37@hotmail.com      

 สถานที่ทำงาน : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

ชื่อ : นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ

ตำแหน่ง : ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 081-7366318
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-425416

 สถานที่ทำงาน : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อ : นายสุรพิชษฐ์ สุขโชติ

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 065-7243219
โทรศัพท์หน่วยงาน : 032-400467

 สถานที่ทำงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรีชื่อ : นางสาวภิญญาพัชญ์ สันติจิราวัชร์

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง  จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : –

โทรศัพท์หน่วยงาน : 032 510619

E-mail : –

 สถานที่ทำงาน :  ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial