พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ร่วมกับนายอำเภอบ้านแหลม /กอ.รมน./ อบต.บางคลก/ มทบ 15/ ส.ส.เขต 1 / และผู้นำชุมชนในพื้นที่ รายที่ 1 ราษฎรในพื้นที่ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียงไม่สามารถทำงานได้ เบื้องต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จักดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน และให้คำแนะนำเรื่องสิทธิ์การปรับสภาพแวดล้อมเรื่องที่อยู่อาศัย รายที่ 2 ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงลำพัง รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และดวงตาเริ่มมองไม่เห็น เบื้องต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จักดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน และประสาน รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการส่งตรวจดวงตา ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯจะติดตามผลและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


Share: