พม.เพชรบุรี กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับพัฒนาคุณภาพกองทุนและเพื่อของบสมทบจากรัฐบาล ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: