พม.เพชรบุรี จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานวันแห่งครอบครัวและการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันแห่งครอบครัวและการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” ประเด็นหลัก “การเคารพสิทธิของบุคคลในครอบครัวกับการลดความรุนแรง” โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิด

และในเวลา 14.00 น. ได้จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อเติมเต็มความรัก ให้ผู้สูงอายุ พร้อมรดน้ำขอพร สานเดือนแห่งสงกรานต์ “ คุณค่าแห่งประสบการณ์ “ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวแสดงความชื่นชม ผู้สูงอายุ ทุกครอบครัว ที่นับเป็นเสาหลักความอบอุ่นอันทรงคุณค่าของครอบครัว และสร้างความสุขให้คนในครอบครัว โดยกิจกรรมมีการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เสริมสิริมงคลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมการแสดงให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก เกิดขวัญ กำลังใจ ที่คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และสานพลังแห่งรักของทุกครอบครัว ยังส่งผลถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน และสังคมด้วย


Share: