“พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2564”

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.17 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้1.อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯชุดใหม่2.อนุมัติให้คนพิการ/ผู้ดูแล กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 190,000.-บาท3.อนุมัติให้คนพิการ/ผู้ดูแล กู้ยืมเงิน จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 600,000.- บาท


Share: