พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัด องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุมฯ


Share: