พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 6 ราย และให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม 1 ราย


Share: