“พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2564”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯชุดใหม่2.มีมติเห็นชอบให้คนพิการ/ผู้ดูแล กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 190,000.-บาท3.มีมติเห็นชอบให้คนพิการ/ผู้ดูแล กู้ยืมเงิน จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 600,000.- บาท


Share: