“พม.เพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565”

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 เพื่อระดมความเห็นการจัดโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด แผนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ณ เดอะคาแนล การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


Share: