พม.เพชรบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม โดยได้ดำเนินกิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึง “การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” เพื่อสร้างพลังกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่บริเวณลานตลาดนัดวัดพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: