พม.เพชรบุรี มอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้แก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 ครอบครัว เด็ก 16 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,500 บาท


Share: