พม.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้กับกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทีม ONE HOME จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้กับกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช คนไร้ที่พึ่งเด็ก คนพิการ และ ผู้สูงอายุเกิดความสะดวดรวดเร็วในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี ให้กับผู้ใช้บริการ จำนวน 20 ราย โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1)ทำบัตรใหม่ ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านสถานคุ้มครองฯ จำนวน 4 ราย

2)บัตรชำรุด จำนวน 1 ราย

3)บัตรหมดอายุ จำนวน 4 ราย

4)มีเลข 13 หลัก แต่ไม่มีบัตร จำนวน 6 ราย และ

5)บุคคลเลข 0 จำนวน 5 ราย

ซึ่งการทำบัตรประชาชน ถือเป็นกระบวนการคุ้มครองฯ ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดหาให้ได้อย่างเหมาะสม


Share: