พม.เพชรบุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share: