พม.เพชรบุรี ร่วมเปิดงานกีฬาสี Kumsakae Games (สร้างสุขภาพดี HappyHealth) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเปิดงานกีฬาสี Kumsakae Games (สร้างสุขภาพดี HappyHealth) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย สีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีส้ม จากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับผู้ใช้บริการ จากการฝึกซ้อมกีฬา และแข่งขันกีฬารวม 9 ประเภท และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพด้านจิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี


Share: