พม.เพชรบุรี ร่วมเปิดงานโครงการ “ ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคีมีจิตอาสา

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคีมีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” และงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและการแต่งงานให้มีความมั่นคง และเข้มแข็งเพราะครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญต่อทุกชีวิตที่บ่มเพาะความรัก ความสามัคคี ทำให้สันติสุขและสันติภาพเกิดขึ้นในครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ และสร้างเครือข่าย “ ครอบครัวต้นแบบ ” เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: