พม.เพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.15 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ให้เกิดความสุขอันแท้จริง เป็นการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยได้มีนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับทางวัดไตรโลก เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป.ณ ศาลาการเปรียญ วัดไตรโลก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: