พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลหนองหญ้าปล้อง (อพม.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ออกสื่อขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากครอบครัวยากจน ไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง และมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเด็ก แผนการช่วยเหลือเบื้องต้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.จักได้นำเข้าพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และจักได้นำเข้าพิจารณาช่วยเหลือในกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อตรวจสอบ DNA เนื่องจาก ด.ญ.อายุ 15 ปี ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และจะได้ดำเนินการเก็บรายละเอียดเป็นฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาช่วยเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ต่อไป 2.ด้านที่อยู่อาศัยจะดำเนินการสร้างบ้านใหม่โดยเงินบริจาคและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) โดยอำเภอหนองหญ้าปล้อง หลวงพ่อวัดอ่างศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน จักได้ร่วมกันสร้างบ้านในบริเวณวัดอ่างศิลา เพื่อที่เด็กและครอบครัวจะได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย 3.ด้านสุขภาพ จักได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการประเมินเนื่องจากเด็กทั้ง 2 คน มีปัญหาสุขภาพ 4.ด้านการประกอบอาชีพ จักได้ประสานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) เนื่องจาก ย่าของเด็กเคยเป็นแม่ครัวตำส้มตำให้ที่วัด ในช่วงที่วัดมีกิจกรรม และจักได้ประสานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ในการหางานเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้ครอบครัวมีรายได้ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จักได้ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จักได้เยี่ยมเยียนและติดตามผลการช่วยเหลือเป็นระยะๆ ต่อไป


Share: