พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดของมนุษย์ (อพม.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม จำนวน 3 ราย

1) นางเอ (นามสมมติ) ผู้ประสบปัญหาเป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยูในบริเวณเดียวกับญาติ ทั้งนี้จักได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2567 และประสานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เพื่อประเมินความช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

2) นางบี (นามสมมติ) เป็นผู้สูงอายุ สามีภรรยา อาศัยอยู่บริเวณริมถนน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นเพิง ไม่มั่นคงแข็งแรง และมีโรคประจำตัว รายได้ของครอบครัวมาจากการค้าขายของชำ ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้จักได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินงบประมาณปี 2567

3) นางซี (นามสมติ) ประสบปัญหาทางสังคม อาศัยอยู่กับสมาชิก ทั้งหมด 4 คน โดยเป็ผู้สูงอายุ 2 คน และเป็นผู้พิการ 2 คน รายได้ของครอบครัวมาจาก การเลี้ยงวัว และผู้พิการที่รับจ้างเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในโรงเรียน รายได้วัละ 100 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ทั้งนี้จักได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พิการ งบประมาณปี 2567 รวมถึงประสานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เพื่อประเมินความช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงาน One Home จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจะวางแผนการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ต่อไป


Share: