พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์สงครามในประเทศอิสราเอสและดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดแบ่งขนาดจังหวัด เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (กองกลาง) สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และภารกิจเร่งด่วนของกรมทุกกรม พอช. กคช. และสถานธนานุเคราะห์ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: