พม.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” ในการดูแลรักษาพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” ในการดูแลรักษาพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี ในการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยาน ฯ ตามแผนบูรณาการฯ ของจังหวัดเพชรบุรี ในการ่วมมือทำความดีเพื่อส่วนรวมให้เมืองเพชรบุรี สะอาด สวยงาม และ น่าอยู่ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ร.4)


Share: