พม.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชม กำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองฯ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ตามนโยบายของกระทรวง พม.

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชม กำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองฯ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ตามนโยบายของกระทรวง พม.เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อยกระดับสถานรองรับทั่วประเทศ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี


Share: