พม.เพชรบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ในการประเมินอาการผู้ป่วยในเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน : Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ได้อย่างถูกวิธี ณ อาคารนันทนาการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี


Share: