พม.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยพิจารณาจำนวน 4 โครงการ เป็นโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล จำนวน โครงการ และโครงการขององค์กรเครือข่ายสตรี จำนวน 2. โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โครงการ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบทั้ง 4 โครงการ


Share: