พม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดกาคประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาแบบมีส่วนร่วม

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาแบบมีส่วนร่วมซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ขั้นตอน กระบวนการ การได้รับบัตรคนพิการทางสติปัญญา

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการดูแลคนพิการทางสติปัญญาในการอยู่ร่วมกับชุมชน

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการจัดบริการให้กับคนพิการทางสติปัญญา

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share: