พม.เพชรบุรี Kick Off เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดเพชรบุรี “(One Step Service Community Center) “

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. One Home จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม Kick Off เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดเพชรบุรี “(One Step Service Community Center) ” จำนวน 84 ศูนย์ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม


Share: