พม.Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 


Share: