การประชุมโครงการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถานและโบราณสถานจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมโครงการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถานและโบราณสถานจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒ อาคารหลังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี


Share: