มอบใบประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อพม. เพชรบุรี

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบใบประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเสริมในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง ซึ่งการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะ ๑๐ วัน การเย็บหน้ากากผ้า รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒ จังหวัดเพชรบุรี


Share: