ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

hr

 
วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัดบนพื้นฐานความพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพ
พันธกิจ
 1. สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม
 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองปกป้องและพัฒนาตลอดจนมีหลักประกันในการดำรงชีวิต
 3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ
บทบาท หน้าที่ ภารกิจ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(สนง.พมจ.)เป็นราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ.ศ.2559 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

3.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

5.ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

6.กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการตามกฎหมายนโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ

ของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด

7.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง

9.รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเห็นความจำเป็นที่จะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนางานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามภารกิจใหม่ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงที่จะเป็นองค์การและกลไกระดับชาติที่เอื้ออำนวยและประสาน เชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีบริการสวัสดิการและการคุ้มครอง อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเสมอภาคสามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนเป็นสังคมสันติสุขน่าอยู่และยั่งยืนต่อไป

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2570)

hr

 
วิสัยทัศน์
 • พม. สร้างสังคมคนดี คนมีคุณภาพ

พันธกิจ
 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์กร

“อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”

อุทิศตน 

 • เสียสละประโยชน์ส่วนตนในการทำงานนอกเวลาราชการ การมีจิตอาสาทุ่มเทเวลาให้กับองค์กร ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ/สนับสนุนงานผู้อื่น ที่ไม่ใช่งานในหน้าที่ตน

อาสางาน

 • มีจิตสาธารณะ ไม่นิ่งดูดาย เสียสละ ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

เอื้ออาทร

 • มีความเห็นอกเห็นใจ ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน แบ่งปันเกื้อกูล เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว

อำนวยประโยชน์

 • มีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ตอบสนองความต้องการชองประชาชนได้ มีจิตมุ่งบริการ อำนวคตวามสะดวกแก่ผู้รับบริการไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 3. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564

hr

 
วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ค่านิยมองค์การ
 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. สร้างภูมิคุ้มกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
 2. เสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย
 3. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

hr

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial