ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

hr

 
วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัดบนพื้นฐานความพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพ
พันธกิจ
 1. สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม
 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองปกป้องและพัฒนาตลอดจนมีหลักประกันในการดำรงชีวิต
 3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

hr

 
วิสัยทัศน์
 • พม. สร้างสังคมคนดี คนมีคุณภาพ
พันธกิจ
 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ค่านิยมองค์กร

“อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”

อุทิศตน 

 • เสียสละประโยชน์ส่วนตนในการทำงานนอกเวลาราชการ การมีจิตอาสาทุ่มเทเวลาให้กับองค์กร ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ/สนับสนุนงานผู้อื่น ที่ไม่ใช่งานในหน้าที่ตน

อาสางาน

 • มีจิตสาธารณะ ไม่นิ่งดูดาย เสียสละ ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

เอื้ออาทร

 • มีความเห็นอกเห็นใจ ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน แบ่งปันเกื้อกูล เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว

อำนวยประโยชน์

 • มีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ตอบสนองความต้องการชองประชาชนได้ มีจิตมุ่งบริการ อำนวคตวามสะดวกแก่ผู้รับบริการไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 3. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564

hr

 
วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ค่านิยมองค์การ
 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. สร้างภูมิคุ้มกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
 2. เสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย
 3. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial