ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเข้าพบ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งประชุมติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ในรอบที่ผ่านมาและความคืบหน้าการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ ชุมชนท่าหิน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: