ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 หน่วยงานหลัก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนงาน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 หน่วยงานหลัก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ( กลุ่มผู้สูงอายุ ) พ.ศ. 2565-2569 และประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (wellness Plan) ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ความเท่าเทียมระหว่างเพศ กฎหมายด้านครอบครัวและงานบทบาทภาระกิจของ พม. ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โคยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี


Share: