ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


Share: