ลงพื้นที่พอ.สว.เพชรบุรี ออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคช่วยชาวบ้านโป่งแย้ พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัคร พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้าน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ขึ้นรถออกเดินทางเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาจำนวน 4 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อาทิเช่น 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินงบประมาณปี 2566สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 2. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมฯ (CSR) มอบที่นอนลมกับไม้เท้าให้คนพิการทางการมองเห็น และร่วมบูรณาการการดูแลร่วมกับกองทุนสวัสดิการตำบลไร่ใหม่พัฒนาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านต่อไป ณ พื้นที่ หมู่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

#ช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชม

#พมช่วย24ชม


Share: