สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดบูธกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดบูธกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทของคนในครอบครัว ที่บ้านคือ เป็น ศูนย์รวมของสมาชิกที่ใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นสถานที่มอบความรัก สร้างความอบอุ่น ในครอบครัว

ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ประกอบกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม มีทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุด เช่น บ้านหรือครอบครัว กลับพบว่ามีแนวโน้มของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน สังคมส่วนรวมก็ยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาถือว่า “ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว”

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 500 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบริบบิ้นขาว สำหรับความหมายของสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ แต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย


Share: