สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทของคนในครอบครัว ที่บ้านคือ เป็น ศูนย์รวมของสมาชิกที่ใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นสถานที่มอบความรัก สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบหมวกสีส้มที่เป็นการแสดงถึงการยุติความรุนแรงให้แก่ผู้มาร่วมงานและ การมอบริบบิ้นขาว (White Ribbon ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี และยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


Share: