สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 11.40 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย


Share: