สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพริบพรีโดยนางสาวเอกรัตน์ นาคาคงเป็นประธานการประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย


Share: