สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)

นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดเพชรบุรีเพื่อชี้แนวทางการขับเคลื่อน CSR การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดเพชรบุรี และกลไกการบริหารจัดการ/แผนปฏิบัติการและปฎิทินงานให้แก่องค์กรภาคธุรกิจของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: