สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มอบข้าวกล่อง จำนวน ๑,๐๐๐ กล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ พื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี


Share: