สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้หัวข้อ “ดั่งดวงดาวพราวฟ้าจรัสแสง”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชมรมคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดงานวันคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้หัวข้อ “ดั่งดวงดาวพราวฟ้าจรัสแสง” ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศนามองค์กรต้นแบบแห่งความดี และเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญู ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 190 คน โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่-เกียรติบัตร ให้กับองค์ต้นแบบแห่งความดี 1 องค์กร เมล็ดพันธุ์ยอดกตัญญู 15 คน และเมล็ดพันธุ์กตัญญู 50 คน


Share: